Nabór do Dziennego Domu "Senior+"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +” W OBORNIKACH

PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 1

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach informuje, iż od 02.09.2019 r. rozpocznie działalność dla 20 osób Dzienny Dom „Senior+” w Obornikach przy ul. Jagiellońskiej 1 w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” na lata 2015 – 2020.

Dom funkcjonować będzie przez cały rok kalendarzowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uczestnicy zajęć

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami Miasta i Gminy Oborniki,

- są osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),

- są osobami zdolnymi do samoobsługi.

Rekrutacja

- wniosek o skierowanie i zaświadczenie lekarskie dostępne będą w siedzibie OPS w  Obornikach przy ul. Piłsudskiego 76 lub na stronie www.opsoborniki.pl, w celu pobrania, kliknij na ponizsze linki

- wypełnione dokumenty należy złożyć w OPS w Obornikach pok. 37 (kancelaria II p.).

Pracownicy socjalni na podstawie wniosków dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. Na  jej podstawie sporządzona zostanie lista. W miejscu zamieszkania osób zainteresowanych zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za pobyt:

- pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Obornikach przy ul. Jagiellońskiej 1 jest bezpłatny dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 400 % kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. Aktualnie kwota ta nie przekracza w  przypadku osoby   samotnie gospodarującej 2804,00 zł, a osoby w rodzinie 2112,00 zł
- dla osób przekraczających powyższe kryteria dochodowe odpłatność uzależniona jest od sytuacji dochodowej. Odpłatność ustalana jest przez pracownika socjalnego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Zakres świadczonych usług:

- socjalne: wsparcie pracownika socjalnego, posiłek (obiad),

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie,

- terapii zajęciowej.

Informacje i kontakt:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni OPS w Obornikach w poniedziałek w godzinach do 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15-00, tel. 61 29 61 322 lub pracownik socjalny Justyna Głowicka, tel. 697 007 237.