Jesteś tutaj: Start / Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Miejsce złożenia dokumentów, termin

i sposób załatwienia


Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i  wypłacania świadczeń z  funduszu alimentacyjnego a także druki wniosków można uzyskać w:

 

Sekcji Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego

(pokój nr 40)

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

 

 

w godzinach:

 

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek - Piątek: od 7:00 do 15:00

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu:

(61) 29-61-322 wew. 3

(61) 29-62-737 wew. 3

697-007-305

 

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do z  funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

(W trakcie okresu zasiłkowego okres wydania decyzji może się wydłużyć).

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem OPS Oborniki 14 dni od dnia doręczenia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sądu, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują osobie uprawnionej:

do ukończenia 18 roku życia;

do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;

bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725,00 zł.

 

Wymagane dokumenty:

wniosek (formularz wniosku zawiera podstawowe informacje o warunkach, na jakich przysługują świadczenia; pełnoletnie dziecko samo powinno złożyć oddzielny wniosek),

wyroki orzekające rozwód / separację / alimenty,

zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego (albo informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o   podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą),

zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub o całkowitej bezskuteczności egzekucji w tym roku,

oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić).