Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

5 stycznia 2024

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dnia 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa powyższa daje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek (obecnie oczekujemy na ogłoszenie wzoru wniosku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego (po ogłoszeniu wzoru obowiązujących druków) będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach (pokój 39 II piętro) lub drogą elektroniczną (ePUAP, profil zaufany, taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,  z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Warunkiem wypłaty podwyższonego dodatek jest stosowne zgłoszenie lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, organ wyśle rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne wysyłane będą w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy 2024
14 grudnia 2023

Uwaga! Świadczenie wspierające

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

 

Uwaga!!

 

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Przyznanie świadczenia zależne będzie od decyzji, która ustali poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawnej oraz określonej ilości punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski bez względu na osiągany przez nią dochód.

Świadczenie wspierające nie będzie przyznawane osobie niepełnosprawnej „z urzędu”. Osoba niepełnosprawna musi złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności..

Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2024 r.

Obsługą i wypłacaniem świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego tylko w formie elektronicznej.

Świadczenie wspierające otrzyma osoba, która uzyska minimum 70 punktów. Ilość przyznanych punktów jest kwestią indywidualną zależną od wieku, zdolności osoby do pracy bądź zdolności osoby do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Czytaj więcej o: Uwaga! Świadczenie wspierające